הסכם סוכן - חופשות כשרות - מסלול פרימיום

הסכם התקשרות ופרסום באמצעות אתר האינטרנט ״חופשות כשרות״ - מסלול פרימיום

חתימה על מסמך זה מהווה הסכמה מלאה לתנאי השירות, לתמורה ולתנאי התשלום, בין מזמין השירות (להלן: ״המזמין״), לבין מפעיל אתר האינטרנט ״חופשות כשרות״ (להלן: ״החברה״). 

 

השירות 

פרסום תוכן המזמין לחופשה כשרה בחו״ל באתר האינטרנט ״חופשות כשרות״, שהינו אתר לפרסום ושיווק חבילות נופש כשרות בארץ ובחו״ל (לעיל ולהלן: ״האתר״).  

בנוסף לפרסום תוכן המזמין באתר, יינתן לנותן השירות שירותי מכירות ובכך יינתן גם עמלות שנפרט על כך בסעיף "התמורה". 

 

הרשאה לדיוור ישיר, פרסומים ופרסומות 

החברה ו/או מי מטעמה (לרבות חברות קשורות וחברות שהמידע הועבר אליהן כדין) רשאית לשלוח למזמין מעת לעת, בדואר אלקטרוני או בכל מדיה אחרת, מידע  בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי לרבות חומר מקצועי, עדכונים, פרסומים, הודעות והצעות שונות בהתבסס על מידע המצוי במאגרי המידע שברשותה, ולרבות תוך שימוש באפיונים שונים של המידע (להלן: "דיוור ישיר"). 

 

היעדר אחריות מצד החברה 

 1. נפלה טעות קולמוס בכל פרט אחר באתר, לא יחייב הדבר את החברה. 
 2. תמונות, הדמיות וכיו"ב המופיעים באתר, ככול ומופיעים, נועדו להמחשה בלבד ויאושרו על ידי נותן השירות. 
 3. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזקים שייגרמו למזמין, כתוצאה משימוש באתר, ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. 
 4. האתר ניתן לשימוש כמות שהוא. החברה אינה מבטיחה כי השירות והתוכן המופיע באתר יהא ויהיה נקי מתקלות ושגיאות, הפרות אבטחה, וירוסים, או שתמיד יהא זמין. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין האמור בסעיף זה. 
 5. החברה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות. 
 6. החברה לא תהא אחראית ואינה יכולה להיות אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים. החברה אינה מתחייבת כי קישורים כלשהם יובילו את מבצע הפעולה כאלו ואחרים לאתר אינטרנט פעילים. החברה אינה אחראית לאתרים שאליהם מוליכים קישורים אלה, ואין באפשרותה של החברה לקבוע עד כמה המידע באתרים אלה מהימן (אם בכלל) שלם, מדויק או עדכני. ההסתמכות על מידע זה תעשה אפוא על אחריות המשתמש בלבד. 
 7. החברה אינה מתחייבת לספק כמות מסוימת של פניות (אם בכלל) או כל תוצאה כזאת או אחרת. 
 8. המזמין ישפה ויפצה את החברה באופן מלא ובערכים ריאליים, בגין כל חבות, נזק, הפסד, הוצאה או אבדן שייגרמו לה, לרבות אך מבלי לגרוע, הפסד רווח כספי ומוניטין, בקשר עם התוכן אשר הועבר על ידו, בין במישרין ובין בעקיפין, בעטייה של כל טענה, דרישה או תביעה של צד שלישי כלשהו, לרבות דמי נזק והוצאות (ולרבות שכ"ט עו"ד) שייגרמו לה. 
 9. בשביל לעודד מכירות דרך האתר חופשות כשרות, תינתן הטבה על סך 2% הנחה מסך העסקה ללקוחות שימלאו טופס הרשמה דרך אתר חופשות כשרות, העמלה לא תרד מהעמלה של ה-6 אחוז שמגיע לאתר חופשות כשרות.
 10. במידה ולקוח לא היה מרוצה מנותן השירות, והוחלט להחזיר ללקוח תשלום בשיל אי שביעות רצון או כל סיבה כזאת או אחרת אזי העמלה לא תחזור מחופשות כשרות לנותן השירות.
 11. באתר של נותן השירות תיהיה את התמונה - "דרגו אותנו באתר חופשות כשרות" אשר יוביל לעמוד של נותן השירות באתר חופשות כשרות, מעשה זה יגביר את האמינות של הלקוחות לסגור דרך אתר חופשות כשרות.
 12. נותן השירות נדרש להודיע לאתר חופשות כשרות במידה ונגמר מלאי חדרים או במידה ויש שינוי במחיר של החדרים.
 13. החברה יכולה למכור חדריים במלון כל עוד לא נאמר אחרת במייל, במידה ולקוח שילם והתבצעה טעות ויש חוסר במלאי אזי יוחזר ללקוח מיידית את התשלום ויזוכה או יוצע ללקוח תחליף אשר יסכים על כך.

התמורה - חבילת פרימיום 

עבור פרסום תוכן המזמין באתר - תגבה החברה תשלום חודשי קבוע בסך של 1200 ₪ בתוספת מע״מ. 

תשלום עבור הפרסום על סך 1200 שח + מעמ יגבה בעת החתימה וישולם בכרטיס אשראי בהוראת קבע.

עבור כל עסקה שתיסגר דרך חופשות כשרות ייתן 6% + מעמ. 

טופס הרשמה שיגיע דרך אתר חופשות כשרות יגיע חתום לנותן השירות שיגבה את התשלום. 

6% + מעמ מהסכום ששולם על ידי הלקוח לנותן השירות ישולם ב 10 לחודש לחופשות כשרות על פי החלק היחסי שקיבל נותן השירות מהלקוח. 

נותן השירות יתן לחופשות כשרות פרטי אשראי ביטחון שבמידה והתשלום עבור העמלה לא הגיע עד 72 שעות לאחר ה-10 לחודש אזי לחופשות כשרות יש את האישור המלא לגבות את ההעמלה באשראי וללא צורך להודיע לנותן השירות.

דוגמא

לקוח מילא טופס הזמנה דרך אתר חופשות כשורת הזמנת לקוח הינה על סך 30,000 שקלים.

נותן השירות ישלם ב10 לחודש לחופשות כשרות עמלה על סך 1,800 ש"ח + מע"מ.

התשלום והעמלות עבור הפרסום באתר, מהווים את התמורה לפי הסכם זה. 

אישור התקשרות 

ידוע לי ואני מאשר כי החברה משמשת אך ורק כאמצעי תיווך לצורכי פרסום וקידום תוכן שיווקי, וכל הזמנה ו/או אחריות על החופשה לרבות, אך לא רק, ביטול הזמנה, אי שביעות רצון מהחופשה תלונה ו/או תביעה בקשר לחופשה שפורסמה באתר תהא באחריותו המלאה של המזמין.  

ההתקשרות על-פי הסכם זה נעשית לתקופה של חודש קלנדרי אחד, החל מהיום הראשון בחודש בו נחתם ההסכם, והוא יוארך באופן אוטומטי מידי חודש בחודשו לתקופה של חודש קלנדרי אחד נוסף.  

הצדדים רשאים להפסיק את ההתקשרות בכל עת, ומכל סיבה שהיא, בהתראה של 30 יום מראש ובכתב. 

בוטל ההסכם כאמור, תוכן המזמין ימחק מהאתר ביום האחרון לחודש הקלנדרי שבגינו שולמה מלוא התמורה.  

הנני מאשר בזאת את ההסכם, תנאי ההתקשרות והתמורה הקבועים בהסכם זה. 

תשלום באשראי הינו בתוספת 1% + מע"מ. 

לחתום כאן

Norwegian Epic

יחיאל נהרי

טיולי משפחות

בלו הול – ראס אבו גלום – שוק דהב

08:30 – יציאה מהמלון.

10:00 – נסיעה בג'יפים ל – בלו הול -שנורקל (אפשרות לצלילה בתוספת תשלום)

12:00 – שייט ל – ראס אבו גלום – צלילה ושנורקל.

14:00 – יציאה חזרה למלון.

16:00 – הגעה משוערת למלון

טיולי מבוגרים 

בלו הול – ראס אבו גלום

בלו הול – ראס אבו גלום – שוק דהב.

08:30 – יציאה מהמלון.

10:00 – נסיעה בג'יפים ל – בלו הול.

11:30 – שייט ל -ראס אבו גלום.

13:30 – סיור בשוק דהב.

14:30 – יציאה חזרה למלון.

16:00 – הגעה משוערת למלון

משפחות

עין חודרה (חצרות המקראית), רכיבה על גמלים, ביקור בנעומיס (קברות התאווה).

08:30 – יציאה מהמלון.

10:00– חבירה עם הג'יפים ונסיעה ל – עין חודרה.

רחצה וביקור במקום.

13:30 – ארוחת צהרים.

14:30 – רכיבה על גמלים, וביקור בנעומיס.

16:30 – יציאה חזרה למלון.

18:00 – חזרה משוערת למלון.

מבוגרים

מנזר סנטה קתרינה – תצפית על עין חודרה (חצרות המקראית) – חגר אל מכתוב ( סלע הכתובות) – נעומיס (קברות התאווה).

08:30 – יציאה מהמלון.

10:30 – מנזר סנטה קתרינה – סיור בכפר ואדי טלאח למרגלות המנזר.

13:00 – ארוחת צהרים .

14:30 – חבירה לג'יפים- תצפית על עין חודרה – חגר אל מכתוב.

16:00 – ביקור בנעומיס.

17:00 – יציאה חזרה למלון.

19:00 – הגעה משוערת למלון.

משפחות

שארם א שייח

08:30 – יציאה מהמלון.

12:00 – מופע דולפינים.

14:30 – ארוחת  צהרים וזמן חופשי – מפרץ נעמה.

16:00 – נסיעה למתחם הסוהו.

18:00 – יציאה חזרה למלון.

21:00 – הגעה משוערת למלון.

מבוגרים

08:30 – יציאה מהמלון.

12:30 – סיור בשוק.

14:00 – ארוחת צהריים. 

14:45 – שייט בעקבות דגים ואלמוגים – מפרץ נעמה.

16:30 – סיור עירוני – אופירה הישנה,ראס אום סיד,דרך השלום ועוד.

17:00 – סיור בסוהו.

18:00 – יציאה חזרה למלון.

21:00 – הגעה משוערת למלון.

משפחות

שייט לאי האלמוגים והפיורד.

08:30 – יציאה לשייט לאי האלמוגים – (אפשרות לשנירקול וצלילה בתוספת מחיר).

11:00 – המשך שייט לפיורד.

12:30 – חזרה למלון.

מבוגרים

08:30 – יציאה לשייט לאי האלמוגים – (אפשרות לשנרקול וצלילה בתוספת מחיר).

11:00 – המשך שייט לפיורד.

12:30 – חזרה למלון. 

דילוג לתוכן