טופס הזמנה חופשת קיץ כשרה בבלקן עם חברת נופש כשר

בטופס הבא תוכלו לבקש להזמין את החופשה. ניתן בכל עת לגלגל למטה ולהשאיר פנייה לנציג שיחזור אליכם.

חופשת קיץ כשרה בבלקן עם חברת נופש כשר

חדר מספר 1


חדר מספר 2


חדר מספר 3


חדר מספר 4


חדר מספר 5


חדר מספר 6


פרטי המשלם


תקנון הזמנה - נופש כשר

תנאי העסקה:
● המחיר אינו כולל דמי שירות לנותני השירות - עלות של 3 יורו לאדם ליום לצוות ההדרכה ו 3 יורו
לאדם ליום לצוות המטבח - ישולם על ידי הלקוחות ישירות לצוות ביום ההגעה.
● חלה חובה על הנוסע לעדכן אותנו בעת הרישום על כל מגבלה רפואית, הלקוח מצהיר שהינו
כשיר מבחינה רפואית להשתתף בטיול.
● לא מתקיים מפגש הכרות של הקבוצה בישראל והנציג שלנו פוגש את הלקוחות באולם מקבלי הפנים
של היעד. אין נציג ו/או מדריך בטיסה.

● המחירים מותנים באישור הספקים, המחיר אינו כולל מס עירוני לתשלום ישירות למלון 5.4 יורו
לאדם ללילה. לילדים עד גיל 16 אין מס עירוני. הספק רשאי לשנות את המלון למלון ברמה דומה.
סדר הטיולים וכן תוכן הטיולים ניתן לשינוי על ידי המדריך בהתאם לתנאי מזג האויר. האחריות על
הטיולים, ההעברות, האוכל והמלון הינה של הספקים בחו"ל. נופש כשר עובדת צמוד עם ספקים אלו
על מנת לגרום להנאה מלאה בטיול.
● שעות הטיסה יכולות להשתנות.
● על הלקוח לרכוש ביטוח נסיעות, מומלץ לרכוש את ביטוח הנסיעות ביום הרכישה כי יש בו מרכיב של
ביטוח ביטול נסיעה.
● חובה דרכון בתוקף ל 6 חודשים.
מחיר המבצע הוא מחיר מיוחד, המוחרג בחוק הגנת הצרכן ואין אפשרות לבטל את ההזמנה לאחר
ביצועה. לקוח שרוצה אפשרות ביטול, יש לבקש טופס עם מחיר רגיל ותנאי ביטול. ניתן לרכוש ביטוח
ביטול נסיעה על מנת לבטח את הטיול במקרה שיש צורך )לא כלול במחיר(.
לתשומת לבכם: אנחנו נמצאים בתקופה שלאחר מגפה עולמית ולכן ישנם שינויים במדיניות של
המדינות השונות, חובה על הלקוח לעקוב אחר תנאי הכניסה וחובות הבידוד, שינויים במדיניות
אינם מקנים זכות לביטול העסקה.
ביטוח רפואי - עליך לדאוג לביטוח לפי צרכיך, לרבות ביטוח אישי ומטען. הפוליסה המונפקת הינה באמצעות
החברה המבטחת לפי בחירת הנוסע ובהתאם לכלליה ותנאיה. לידיעתך, אין הביטוח מכסה כל מקרה של
ביטול ההזמנה, ועליך לקרוא בעיון את תנאי הפוליסה שברשותך בעניין זה. לקבלת כל החזר שהוא, לרבות
החזר דמי ביטול, עליך לפנות ישירות לחברת הביטוח.
* נשים בהריון חייבות החל מהשבוע ה-24 באישור רפואי בשפה האנגלית.
דרכון - באחריות הלקוח להצטייד בדרכון ישראלי תקף לשישה )6 )חודשים לפחות, מיום היציאה מהארץ,
באשרות כניסה )ויזות( מתאימות וכן לציין בפני חברת נופש כשר בע"מ אם ברשותו דרכון, שאינו ישראלי.
הכניסה למדינות השונות הינה בהתאם לדרכון שברשות הנוסע ודין המדינה העשוי להשתנות מעת לעת.
הטיפול בדרכון, אשרות כניסה וכיוצ"ב הינן באחריות הנוסע בלבד, למעט אם לא יידע הסוכן את הלקוח על
תנאים אלו במפורש. לקוחות המחזיקים בתעודת מעבר ישראלית חייבים להצטייד באשרת כניסה לכל מדינה
אליה בכוונתם לנסוע אלא עם ברשותם דרכון נוסף )מדינה זרה( שאינו מצריך אשרת ליעד אליו הם נוסעים.
מודגש כי באחריות הלקוח לוודא, כי לא חלה עליו כל הגבלה ו/או מגבלה משפטית לצאת את גבולות הארץ,
וכי דרכונו תקף וכי יש עימו את כל האישורים ואשרות הכניסה הנדרשים לצורך הנסיעה. בכל מקרה החברה
אינה אחראית למצבו המשפטי ולמניעות מכל מן וסוג שהוא שחלות על הלקוח.
על פי הוראות משרד הפנים נוסעים המחזיקים בדרכונים ישראליים או בתעודות מעבר ישראליות, חייבים
לצאת בעזרתם מהארץ, גם אם ברשותם דרכון שאינו ישראלי.
על בעלי דרכונים אירופאים - הנוסעים לארה"ב - חלה חובה להירשם 72 שעות מראש באתר של רשות
ההגירה של ארה"ב. אי קיום הנוהל לא יהווה בסיס להחזר בגין כרטיס לא מנוצל.
כללי - חברת נופש כשר בע"מ )להלן:"החברה" ו/או "נופש כשר"( הינה מארגנת חבילות נופש ושירותי תיירות
באמצעות ספקי השירות השונים, בהתאם לפרטים המפורטים בהזמנה. נופש כשר מתחייבת לבצע את
ההזמנה במיומנות ובמסירות למסור את כל המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא את ההתאמה למבוקש. מובהר

בזאת, כי נופש כשר לא תהא אחראית במקרים שבהם לחברה אין כל קשר ו/או חלק ו/או יכולת להשפיע על
פעולתם של גופים אלו, ומוסכם כי היא איננה אחראית לתקלות, שיבושים ועיכובים למיניהם, העלולים
להיגרם מכל סיבה שהיא שאינה בשליטתה וביכולתה הברורה של החברה, לרבות כתוצאה מאי ביצוע ו/או
ביצוע חלקי ו/או ביצוע לקוי של שירות כלשהו המסופק ע"י נותני השירותים ומי מטעמם וזאת עפ"י כל דין. יחד
עם זאת, תפעל נופש כשר בנאמנות ובמסירות ללקוח ככל שניתן בידה לסייע במקרים אלו ובכל שאלה, בירור
או תקלה, אין באמור לגרוע מהלקוח בזכותו לפנייה לערכאות אחרות ו/או בכל תביעה ישירה כנגד הספק.
טיסות - הינן טיסות שכר ומשכך פרטיהן אינם סופיים בהכרח ועשויים להשתנות לרבות מבחינת מועדיהן,
מסלולן ופרטי ספק התעופה. האחריות לעיכובים, שינויים וביטולים הנה, על-פי כל דין, על המוביל האווירי ו/או
הספק בלבד. בטיסות שכר אין אוכל כשר בטיסה.
הינך מופנה לפרטי הטיסה שעודכנו בכרטיס הטיסה ולתנאים הכלליים בגב הכרטיס והם המחייבים את
הספק. על אף האמור, במקרים חריגים של רישום יתר לטיסה ע"י חברות התעופה )דבר המותר לחברות
התעופה ואשר אינו בשליטת המארגנים( יכול וייאלץ נוסע בודד או חלק מקבוצת נוסעים לטוס בטיסה שונה.
הזמנות לארוחה כשרה ו/או צמחונית בטיסה הינן בגדר בקשה בלבד וחברת נופש כשר אינה מתחייבת ולא
תהא אחראית לאי-סיפוקה של ההזמנה. בהזמנת טיסות פנים שינויי טיסה ואו ביטולה יחויבו בתשלום.
באחריות המזמין לבדוק את פרטי האיות המדויק ולוודא שהאיות זהה לאיות בדרכונו לפני שהוא חותם על
טופס ההזמנה. מובהר כי בגין שינוי שם או עדכון איות יישא המזמין בתשלום דמי ביטול או תשלום שינוי, לפי
חוקי הספק.
יצוין, כי בטיסות פנים בארה"ב וקנדה, אין מחיר הכרטיס כולל ארוחות או מטען. בגין שירות זה מתבצע
התשלום ישירות בחברה בהתאם למדיניותה.
טיסות סדירות - כל שינוי תאריך ו/או מסלול יחויב בדמי שינוי כמפורט בתנאי הכרטיס ו/או בהתאם לתנאי
המוביל האווירי.
קבוצות נופש כשר - על מנת לדאוג לאופי הדתי של הקבוצות, במידה ויתברר עד שבועיים לפני מועד יציאת
הטיול, שאין מספיק נרשמים לאפשר את אופי הקבוצה, החברה תהיה רשאית לבטל את הקבוצה ולהציע
לרוכשים אחת מהחלופות הבאות: מועד חלופי, יעד חלופי, החזר כספי.
בתי מלון ודירות נופש – ייתכנו מקרים של תפוסת יתר, אשר בהם ייאלץ בית המלון ו/או הספק המקומי בחו"ל
לשנות את בית המלון המוזמן ו/או השירות המובטח. במקרה כזה, אחראי הגורם המספק את השירות
להעביר את הנוסע למלון באותה רמה ו/או לספק שירות זהה לשירות שהובטח. דרגות בתי המלון נקבעות
באמצעות משרדי התיירות המקומיים בהתאם לכל מדינה ואינם ניתנים להשוואה במדינות שונות. פירוט
הדירוג המופיע הינו בהתאם להצגת המוסדות באותה מדינה. במקרה של בעיה יש לפנות לנציג המקומי ו/או
לנופש כשר ו/או לבית המלון. ישנן ערים בהן נגבה מס מקומי בהתאם לשיעור המקומי אשר תשלומו מבוצע
במקום.
שקעי חשמל – שקעי החשמל בחוץ לארץ שונים מבארץ, יש להצטייד במתאם התואם למדינת היעד.
כשרות - רמת הכשרות והיקף הכשרות הינו באחריות הספק המקומי בלבד.
השכרת רכב - באחריות השוכר לעדכן את נופש כשר אם גילו נמוך מ-25 שנים. כמו כן, על השוכר )הרשום
בשובר( להצטייד בכרטיס אשראי בינ"ל על-שמו, וברישיון נהיגה ישראלי ביחד עם רישיון בינ"ל, כשהם
תקפים ופרטיהם זהים. חברת ההשכרה אינה מתחייבת לספק רכב מדגם מסוים, אלא מקבוצת רכבים
מסוימת בלבד. אין החברה אחראית ולא תישא בתשלומים בגין שעות חניה נוספות גם אם שעות נוספות אלה
לא נגרמו בשל מעשיו או מחדליו של הנוסע/הלקוח לרבות בגין עיכובים/ביטולים של טיסות. במקרה של נזק
לרכב ואו ביצוע עברה עם הרכב יחויב השוכר בדמי פתיחת תיק של כ 50 יורו.

בקשות מיוחדות בכל הנוגע למלון ו/או למוביל אווירי ו/או להשכרת רכב מועברות על ידי חברתנו לספק
הרלוונטי. בכל מקרה של תקלה ו/או אי-התאמה יש לפנות מיידית, במישרין או בעזרתנו, לספק המתאים.
מבלי לגרוע מכלליות האמור:
במידה ולא תהא ללקוח זכות ביטול על פי הדין יחויב הוא בשיעור דמי הביטול על פי תנאי הספק.
החברה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע פרסומי - בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם
ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. עם זאת, במידה שנרשמת לקבל אי אילו
מהשירותים שמציע החברה, החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים ו/או צדדי ג', למעט אם סומן
על ידך בטופס זה באמצעות חתימתך בתהליך ההרשמה:
הריני לאשר/ לא לאשר תנאי זה: יסומן על פי בחירת הלקוח.
• פרטיות- החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע בטופס זה ישמש רק
במקרם בהם המידע הינו דרוש לשם השלמת תהליך רכישה ו/או ההצעות לביטוח באמצעות גורם
חיצוני. מאשר/ לא מאשר)נא לסמן(
לתשומת לבכם, החתימה על טופס זה מהווה אישור כי אני/ו מאשר/ים בחתימתי, כי קראתי את האמור לעיל,
הבנתי את תוכנו ואני מסכים לתנאי המסמך. בהתאם לתקנות שירותי תיירות )חובת גילוי נאות(,
התשס"ד-2003 ,ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ותקנות
אני מאשר בחתימתי כי הובאו לידיעתי כל התנאים הנ"ל, הבנתי אותם על בוריים וקיבלתי על עצמי את כולם
מרצוני.
נופש כשר בע"מ ממליצה ללקוחותיה להיכנס לאתר האינטרנט של משרד החוץ .

טופס זה הינו בקשה להזמנה כך שלאחר המילוי שלו לא תתבצע ההזמנה אלא יגיע אל נותן השירות/החברה, לאחר מכן יצרו עמכם קשר לאישור הזמנה וגבייה במידה וההזמנה תאושר.

 


לחתום כאן

איך ממלאים את טופס ההזמנה?

שלב 1

בחירת פרטי ההזמנה 

  • יש למלא כמה חדרים תרצו להזמין
  • לבחור את תאריך החופשה
  • לסמן בכל בחדר כמה אנשים תיהיו 
  • במידה ויש הערות לחדר אז לכתוב גם(נותן השירות אינו מתחייב לקיים את אותם הערות)
  • לאחר מכן ללחוץ על הכפתור הכחול "הבא"

שלב 2

  • יש להזין את שדות של פרטי המשלם ולבחור את דרך התשלום.
  • לאחר מכן ללחוץ על הכפתור הכחול "הבא"

שלב 3

  • יש לאשר את תקנון ההזמנה של נותן השירות ושל אתר חופשות כשרות
  • יש לבצע חתימה דיגיטלית
  • לאחר מכן ללחוץ על הכפתור הכחול "הבא"

הטופס ישלח לנותן השירות, במידה ונותן השירות יאשר את ההזמנה אזי יצור עמכם קשר לגביית תשלום ואישור הזמנה.

 

Norwegian Epic

יחיאל נהרי

טיולי משפחות

בלו הול – ראס אבו גלום – שוק דהב

08:30 – יציאה מהמלון.

10:00 – נסיעה בג'יפים ל – בלו הול -שנורקל (אפשרות לצלילה בתוספת תשלום)

12:00 – שייט ל – ראס אבו גלום – צלילה ושנורקל.

14:00 – יציאה חזרה למלון.

16:00 – הגעה משוערת למלון

טיולי מבוגרים 

בלו הול – ראס אבו גלום

בלו הול – ראס אבו גלום – שוק דהב.

08:30 – יציאה מהמלון.

10:00 – נסיעה בג'יפים ל – בלו הול.

11:30 – שייט ל -ראס אבו גלום.

13:30 – סיור בשוק דהב.

14:30 – יציאה חזרה למלון.

16:00 – הגעה משוערת למלון

משפחות

עין חודרה (חצרות המקראית), רכיבה על גמלים, ביקור בנעומיס (קברות התאווה).

08:30 – יציאה מהמלון.

10:00– חבירה עם הג'יפים ונסיעה ל – עין חודרה.

רחצה וביקור במקום.

13:30 – ארוחת צהרים.

14:30 – רכיבה על גמלים, וביקור בנעומיס.

16:30 – יציאה חזרה למלון.

18:00 – חזרה משוערת למלון.

מבוגרים

מנזר סנטה קתרינה – תצפית על עין חודרה (חצרות המקראית) – חגר אל מכתוב ( סלע הכתובות) – נעומיס (קברות התאווה).

08:30 – יציאה מהמלון.

10:30 – מנזר סנטה קתרינה – סיור בכפר ואדי טלאח למרגלות המנזר.

13:00 – ארוחת צהרים .

14:30 – חבירה לג'יפים- תצפית על עין חודרה – חגר אל מכתוב.

16:00 – ביקור בנעומיס.

17:00 – יציאה חזרה למלון.

19:00 – הגעה משוערת למלון.

משפחות

שארם א שייח

08:30 – יציאה מהמלון.

12:00 – מופע דולפינים.

14:30 – ארוחת  צהרים וזמן חופשי – מפרץ נעמה.

16:00 – נסיעה למתחם הסוהו.

18:00 – יציאה חזרה למלון.

21:00 – הגעה משוערת למלון.

מבוגרים

08:30 – יציאה מהמלון.

12:30 – סיור בשוק.

14:00 – ארוחת צהריים. 

14:45 – שייט בעקבות דגים ואלמוגים – מפרץ נעמה.

16:30 – סיור עירוני – אופירה הישנה,ראס אום סיד,דרך השלום ועוד.

17:00 – סיור בסוהו.

18:00 – יציאה חזרה למלון.

21:00 – הגעה משוערת למלון.

משפחות

שייט לאי האלמוגים והפיורד.

08:30 – יציאה לשייט לאי האלמוגים – (אפשרות לשנירקול וצלילה בתוספת מחיר).

11:00 – המשך שייט לפיורד.

12:30 – חזרה למלון.

מבוגרים

08:30 – יציאה לשייט לאי האלמוגים – (אפשרות לשנרקול וצלילה בתוספת מחיר).

11:00 – המשך שייט לפיורד.

12:30 – חזרה למלון. 

דילוג לתוכן